Förslag till dagordning Gripsholms Golfklubbs årsmöte 2020

 

Dag: Onsdag 25 mars 2020 Tid: kl 19 INSTÄLLT, nytt planerat datum är Onsdagen 27 maj.

Plats: Klubbhuset, Gripsholms Golfklubb


1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två (2) protokolljusterare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
4. Fastställande av dagordning
5. Fastställande av röstlängd för mötet.
6. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
13. Fastställande av budget och verksamhetsplan 2020
14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
15. Val av klubbens ordförande för en tid av ett (1) år
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter för kommande period (2 år)
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande period
18. Val av valberedning
19. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda 14 dagar innan årsmötet.


20. Övriga frågor.
*Information från juniorverksamheten
*Stadgeändringar
*Inom stadgeenlig tid, inkomna motioner

*Prisutdelning


21. Mötets avslutande