STADGAR FÖRGRIPSHOLMS GOLFKLUBB

 

Förslag 2020-03-03 - Ändringar i kursiv text.

 

Innehållsförteckning

 

Idrottens verksamhetsidé


Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål ............................................................................................................ 2
2 § Sammansättning ................................................................................................ 3
3 § Tillhörighet m m................................................................................................ 3
4 § Beslutande organ ............................................................................................... 3
5 § Firmateckning.................................................................................................... 3
6 § Verksamhets- och räkenskapsår ........................................................................ 3
7 § Stadgetolkning................................................................................................... 3
8 § Stadgeändring.................................................................................................... 3
9 § Upplösning av Golfklubben .............................................................................. 3


Golfklubbens medlemmar
10 § Medlemskap .................................................................................................... 4
11 § Utträde ............................................................................................................. 4
12 § Uteslutning ...................................................................................................... 4
13 § Medlems rättigheter och skyldigheter ............................................................. 5
14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten ..................................................... 5


Årsmöte och extra årsmöte
15 § Tidpunkt, kallelse ............................................................................................ 5
16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte ................................................. 5
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt........................................................... 5
18 § Beslutsförhet .....................................................................................................5
19 § Beslut och omröstning..................................................................................... 6
20 § Valbarhet ......................................................................................................... 6
21 § Ärenden vid årsmöte ....................................................................................... 6
22 § Extra årsmöte................................................................................................... 7


Valberedning
23 § Sammansättning, åligganden......................................................................... 7
2
Revision
24 § Revision......................................................................................................... 7


Styrelse
25 § Sammansättning ............................................................................................ 8
26 § Åligganden .................................................................................................... 8
27 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning...........................................................8
28 § Överlämnande av beslutanderätten ............................................................... 9

 

_________________________________________________________________________

 

STADGAR FÖR GRIPSHOLMS GOLFKLUBB

 

Stadgar för Gripsholms Golfklubb, ideell förening stiftad den 26 januari 1991
med hemort i Mariefred.
Ursprungliga stadgar är fastställda den 26 januari 1991 och ändrade på årsmöte
1993, 1994 och 1995.
Nya stadgar antogs på extra årsmöte hösten 1997.
Stadgar som fastställdes 1997 ändrades på årsmötet 2010.
Stadgar som fastställdes 2010 ändrades på årsmötet 2016.
Stadgar som fastställdes 2016 ändrades på årsmötet 2020.


Idrottsrörelsens verksamhetsidé
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må
bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
Vår verksamhetsidé:
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt
såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att:
• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet. fysiska och
psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
samhällsgrupperingar
• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
verksamhet
• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.
(Gällande från Riksidrottsmötet 1995)

 

Allmänna bestämmelser

 

1 § Ändamål
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i
enlighet med idrottens verksamhetsidé.

2 § Sammansättning
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som
medlemmar.


3 § Tillhörighet m m
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom
ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Klubben tillhör:
Södermanlands golfdistriktsförbund (GDF) samt Södermanlands idrottsförbund (DF).
Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
Gripsholms GK bedriver sin verksamhet på en anläggning ägd av GolfStar.


4 § Beslutande organ
Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


5 § Firmateckning
Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.


6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden: 1 januari t o m 31 december.


7 § Stadgetolkning
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är
förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande
fall av styrelsen.


8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av
antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som
styrelsen.

Beslut om stadgeändring träder ikraft sedan det godkänts av SGF.


9 § Upplösning av golfklubben
För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3
av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall
användas till bestämt golffrämjande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.


Golfklubbens medlemmar

 

10 § Medlemskap
Medlemskap kan beviljas på två alternativa sätt:
1. Genom att beviljas medlemskap i GolfStar och där ange Gripsholms GK som hemmaklubb
eller
2. Genom att medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat
beslutanderätten härom.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom
hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan
antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen.
Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt
11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som
föranlett utträdet.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen
redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar
överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som
fått avslag på sin ansöka
För medlemskap enligt pkt. 1 ovan gäller GolfStars medlemsregler.
Medlemskap enl. pkt 2 ovan innebär endast medlemskap i Gripsholms GK och omfattar inte någon spelrätt.

 

11 § Utträde
För medlemskap tecknat enl. §10 pkt. 1 gäller GolfStars regler - www.golfstar.se.
För medlemskap tecknat enl. §10 pkt. 2 gäller följande:
Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får
anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom.
Underlåter han det och beviljar styrelsen inte honom anstånd skall han anses ha
anmält sitt utträde ur klubben.


12 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han
motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat
klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts
tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid
medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av Golfstar och styrelsen i samråd.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från
dagen för beslutet. I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen
och inom tre dagar sändas till den beslutet avser.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem i golfklubben har rätt:
• att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna;
• till information om klubbens verksamhet; samt
• att spela på golfklubbens golfbana enligt gällande regler, under
förutsättning att medlemmen betalt avgifter beslutade av banägaren Golfstar och golfklubben.
Medlem i golfklubben:
• skall följa golfklubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut.
• har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.
14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former
som är vedertagna inom idrotten.
Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller
uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.
Årsmöte och extra årsmöte
15 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av
mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse med förslag till föredragningslista skall, senast 3 veckor före årsmötet,
tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens anslagstavla.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan
med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna
motioner med styrelsens yttrande skall senast 1 vecka före årsmötet finnas
tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.
16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor
före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot
klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.
18 § Beslutsförhet
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan
begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad
majoritet).
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna
röster (enkel relativ majoritet).
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster
(enkel absolut majoritet).
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem
begär det.
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds
av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör
lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.


20 § Valbarhet
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i
klubben.
Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till
revisor i klubben.
Klubbstyrelse och valberedning skall bestå av såväl kvinnor som män. I övrigt
skall klubben verka för att kommittéer och andra organ får sådan sammansättning
att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås.


21 § Ärenden vid årsmöte
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet.
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och
budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
11. Val av
a. fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
b. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år
c. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
d. upp till tre (3) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en
tid av ett (1) år
e. två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens
ledamöter ej delta
f. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Övriga frågor.
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben
eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.


22 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en
tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran
skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla
till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast
7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens
anslagstavla. Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt
mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt och om beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i § 17 och
§ 18. På extra årsmöte under hösten, senast under november månad, kan styrelsen ta
upp och få beslut om årsavgifter för kommande räkenskapsår. Höstmötet beslutar
i så fall också en rambudget som fastställs i detalj på ordinarie årsmöte. På
samma möte nomineras nya ledamöter till styrelsen.

 

Valberedning

23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och tre (3) övriga ledamöter, av vilka
årsmötet väljer ordförande och två (2) ledamöter (samt styrelsen utser 1 ledamot).
Olika åldersgrupper bör finnas representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva
antalet ledamöter begärt det.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt
förslag.


Revision


24 § Revision
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan
årsmöten granska styrelsens arbete.
Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes-
och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före
Årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning
och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till
styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.


Styrelse


25 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och 4-8 övriga ledamöter samt högst 3 suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt
den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt
men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till
befattning inom styrelsen.


§ 26 Åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och
ansvarar för klubbens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar - svara för
klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
• tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom klubben
• ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god
redovisningssed
• lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall
kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed
• förbereda årsmöte.
Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens
förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller
annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens
bestämmande.


27 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet
ledamöter begärt det.
Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med
uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det
närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av
mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokoll skall föras i nummerföljd.


28 § Överlämnande av beslutanderätten
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper
av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller
anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall
fortlöpande underrätta styrelsen härom.