Kallelse till Gripsholms Golfklubbs årsmöte 2020

GGK:s styrelse har enhälligt beslutat att ställa in årsmötet nedan och planerar att ha mötet 27/5 istället.

Anledningen är den rådande situationen med Coronapandemin och styrelsen tar därför sitt ansvar i syfte att undvika smittspridning.

Beslutet är i enlighet med Svenska Golfförbundets rekommendationer. För mer info vänligen se, https://golf.se/

 

Datum: Onsdag 25 mars - INSTÄLLT!

Tid: kl 19.00
Plats: Klubbhuset, Gripsholms Golfklubb

 

Dagordning
1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två (2) protokolljusterare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

4. Fastställande av dagordning.

5. Fastställande av röstlängd för mötet.

6. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst.

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

9. Föredragning av revisorernas berättelse.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

13. Fastställande av budget och verksamhetsplan 2020.

14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.

15. Val av klubbens ordförande för en tid av ett (1) år.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter för kommande period (2 år).

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande period.

18. Val av valberedning.

19. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda 14 dagar innan årsmötet.

 

20. Övriga frågor.

*Prisutdelning klubbmästare och andra vinnare i kategori KM.
*Information från juniorverksamheten
*Stadgeändringar
*Inom stadgeenlig tid, inkomna motioner


21. Mötet avslutas.

 

Välkomna!